Zestawienie ulg ustawowych

Bilety jednorazowe

Wysokość
ulgi
Osoby uprawnione Podstawa prawna
100% STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP) Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558
100% POSEŁ


SENATOR

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
100% DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
95% PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO


OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI


OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
78% DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce)


STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynności służbowych)


CELNIK (w czasie wykonywania czynności służbowych)


POLICJANT (w czasie wykonywania czynności służbowych)


ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynności służbowych)


DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM


OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM


ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
78% INWALIDA WOJENNY I GRUPA Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51% KOMBATANT Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.), ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496)
49% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY


DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68); Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
37% WETERAN INWALIDA Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań poza granicami państwa.

BILETY MIESIĘCZNE

Wysokość
ulgi
Osoby uprawnione Podstawa prawna
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
51% STUDENT Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 51% 1578, Art.6 z 17.12.2010)
51% DOKTORANT Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455)
49% UCZEŃ Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
33% NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U. z dn. 3 grudnia 2013 r., poz. 1421)