Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób

w pojazdach należących do Łukasza Bąk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRANS KATRINA Łukasz Bąk

 

 1. Przepisy Ogólne

 • 1

Niniejszy Regulamin przewozu, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób w autobusach.

 • 2

Poprzez określenia ujęte w poniższym regulaminie należy rozumieć :

 1. a) Przewoźnik – podmiot w osobie Łukasza Bąk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Trans Katrina Łukasz Bąk z siedzibą pod adresem Wąwozy 17A, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. b) Pojazd – środek transportu wykorzystywany przez przewoźnika w lokalnym transporcie zbiorowym;
 3. c) Przewóz – transport osób oraz bagażu przez przewoźnika dokonywany w pojęciu ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm.;
 4. d) Pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu poprzez zajęcie miejsca w Pojeździe.

 • 3

Pasażerowie oraz obsługa pojazdów są obowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu.

 • 4

Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe  w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian trasy przejazdu pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami  komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami  natury techniczno – eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

 • 5

W przypadku zmiany trasy przejazdu obsługa pojazdu obowiązana jest do poinformowania  o tym pasażerów.

 • 6

Wsiadanie do pojazdu dozwolone jest tylko pierwszymi drzwiami na przystankach po zatrzymaniu się pojazdu. Przy wsiadaniu pasażer obowiązany jest okazać kierowcy ważny bilet miesięczny wraz z dokumentem tożsamości lub zakupić bilet jednorazowy.

 • 7

Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu podczas ruchu pojazdu oraz przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu.

 • 8

Pasażer podróżujący w czasie jazdy na stojąco zobowiązany jest trzymać się poręczy.

 • 9

Pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc siedzących mają: osoby z dzieckiem na ręku, kobiety  w ciąży, osoby starsze oraz niepełnosprawne.

 • 10

Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób nie stosujących się do Regulaminu, osób uciążliwych oraz zagrażających porządkowi.

 • 11

W pojazdach zabrania się:

– otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem;

–  używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innego wyposażenia pojazdu, przeznaczonego do obsługi wyłącznie przez obsługę pojazdu;

– zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia;

– wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

– spożywania w pojeździe napojów alkoholowych, a także palenia w nim papierosów;

– spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to przeszkadzać pozostałym pasażerom lub spowodować zabrudzenie pojazdu;

– przebywania w pojeździe na łyżworolkach lub na wrotkach;

– gry na instrumentach muzycznych;

– wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów  z   pojazdu;

– wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych, lub  mogących narazić innych pasażerów lub mienie – pasażerów albo przewoźnika – na szkody lub obrażenia, zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi pojazdu lub pasażerów.

 • 12

Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 • 13

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

– przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,

– przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na  niewygody,

– przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,  przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie Regulaminu lub odrębnych przepisów.

 • 14
 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:

– małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone   w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp.,

– zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,  psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy.

 1. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

 • 15

Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

 • 16

W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień paragrafów 6-10 obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

 • 17

Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pasażera w autobusie dotyczy linii regularnych oraz okazjonalnych.

 • 18

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

 1. BILETY

 • 19

Bilet  miesięczny  ulgowy (ulga ustawowa) można nabyć w punkcie sprzedaży, wyłącznie za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi.

Bilety jednorazowe można nabyć wyłącznie  u kierowcy pojazdu.

 • 20

W pojazdach stosuje się ulgi ustawowe (ustawa  z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. nr 175 poz. 1440) oraz ulgi handlowe podane w cenniku opłat.

 • 21

 W przypadku posiadania uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych zakup biletu możliwy jest wyłącznie po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

 • 22

Wykaz cen biletów jednorazowych oraz miesięcznych, a także przysługujących ulg znajduje się w cenniku opłat.

 • 23

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży biletu podróżny traci prawo do przejazdu i winien wykupić bilet ponownie.

 • 24

Dwóch i więcej uprawnień do ulg wynikających   z różnych tytułów nie stosuje się równocześnie   w opłatach za ten sam przejazd. Uprawnień do ulg nie sumuje się.

 • 25

Za wydanie zaświadczenia o cenie biletu na daną trasę pobiera się opłatę w wysokości 10zł brutto.

 • 26

Z opłaty   o której mowa w §24 zwolnieni są pasażerowie  po okazaniu ważnego biletu miesięcznego lub 5 biletów jednorazowych dotyczących wnioskowanej trasy.

                                                                       III. Kontrola Biletu

 • 27
 1. Kontrola biletów oraz dokumentów przewozu osób lub bagażu prowadzona jest według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601, ze zm.).
 2. Osobami upoważnionymi przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy posiadający podczas kontroli identyfikator ze zdjęciem umieszczony na widocznym miejscu zawierający:

-nazwę przewoźnika, numer identyfikacyjny kontrolera,

– okres ważności dokumentu,

– zakres upoważnienia,

– pieczęć i podpis wystawcy.

 • 28

Pasażer upoważniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych obowiązany jest posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu. W razie braku wyżej wymienionego dokumentu podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu.

 • 29

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:  braku ważnego biletu lub  braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub naruszenia przepisów o przewozie rzeczy  i zwierząt, pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości :

1) za przejazd bez ważnego biletu – 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego   u Przewoźnika.

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego u przewoźnika.

3) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt – 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego obowiązującego u przewoźnika;

4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny – 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego obowiązującego u Przewoźnika.

 • 30
 1. W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 2. W razie niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają zgodnie z prawem uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę do której nie należy, kontroler ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 • 31

Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu w siedzibie przewoźnika. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu pasażer obowiązany jest do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.

 • 32

W razie spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy jego przebiegu bez uzasadnionej przyczyny, obsługa pojazdu lub inna osoba uprawniona przez przewoźnika wzywa sprawcę do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej                 w cenniku oraz §28.

 • 33

 Opłatę dodatkową o której mowa w §28 Pasażer wpłaca  w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu. Wpłaty  można dokonać gotówką w Biurze Obsługi Pasażera należącego do przewoźnika lub przelewem na rachunek bankowy nr konta: 18 1240 5035 1111 0010 5664 4501.

 • 33

Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w §28, nie zwalnia sprawcy z odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

 1. Postanowienia końcowe

 • 34

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji przyjmuje przewoźnik w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00  pod numerem telefonu 603-600-123,  e-mail: przewozy@trans-katrina.pl

 • 35

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019r.