Przystanki

Ogłoszenia

Po kliknięciu numeru lini będzie można pobrać rozkład jazdy:
Linia 101, Linia 102, Linia 103, Linia 104, Linia 105, Linia 106, Linia 107, Linia 108, Linia 110Linia 112, Linia 113, Linia 114, Linia 116, Linia M, Linia Z.

 

Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży biletów miesięcznych
w Ostrowcu Św. przy ul. Okólna 1.
szyld
Otwarte od poniedziałku do piątku.
W godzinach 9.00 - 16.30

 


Zapraszamy do zamawiania biletów miesięcznych przez naszą stronę internetową.

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
 https://nowa.trans-katrina.pl/.


Strona jest obecnie w fazie testów, wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres mailowy biuro@ziemia.mobi

Bilety jednorazowe

Wysokość
ulgi
Osoby uprawnione Podstawa prawna
100% STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP) Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558
100% POSEŁ
SENATOR
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
100% DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
95% PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
78% DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce)
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
78% INWALIDA WOJENNY I GRUPA Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51% KOMBATANT Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.), ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496)
49% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68); Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
37% WETERAN INWALIDA Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań poza granicami państwa.

BILETY MIESIĘCZNE

Wysokość
ulgi
Osoby uprawnione Podstawa prawna
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
51% STUDENT Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 51% 1578, Art.6 z 17.12.2010)
51% DOKTORANT Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455)
49% UCZEŃ Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
33% NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U. z dn. 3 grudnia 2013 r., poz. 1421)